Cây thuốc quý

Công dụng chữa bệnh của Bạch Cập

Công dụng chữa bệnh của Bạch Cập

Tên Hán Việt khác của Bạch Cập: Liên cập thảo, Cam căn (Bản Kinh), Bạch cấp (Biệt Lục), Bạch căn (Ngô Phổ Bản Thảo), Bạch căn, Trúc túc giao, Tuyết như lai, Tử tuệ căn, Tử lan căn, (Hoà Hán Dược Khảo), Nhược lan lan hoa, Từ lan (Quần Phương Phổ), Võng lạt đa, Hát tất đa (Kim Quang Minh […]

Bạch Cương Tằm và tác dụng chữa bệnh của Bạch Cương Tằm

Bạch Cương Tằm và tác dụng chữa bệnh của Bạch Cương Tằm

-Tên khác: Bạch cam toại, Cương nghĩ tử, Trực cương tằm, Tử lăng (Hòa Hán Dược Khảo), Chế thiên trùng, Sao cương tằm, Sao giai tam, Tằm cô chỉ, Tằm düng, Tằm thuế (Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển). Cương tằm (Thiên Kim Phương), Cương trùng (Giang Bắc Dược Tài),Thiên trùng (Dược Tài Tư Khoa Hối Biên). -Tên khoa […]

Công dụng chữa bệnh của Bạch chỉ

Công dụng chữa bệnh của Bạch chỉ

-Tên khác: Bách chiểu, Chỉ hương, Cửu l{ trúc căn, Đỗ nhược, Hòe hoàn, Lan hòe, Linh chỉ, Ly hiêu, Phương hương (Bản Kinh), Thần hiêu (Hòa Hán Dược Khảo), Bạch cự (Biệt Lục), Phù ly, Trạch phần (Ngô Phổ Bản Thảo), An bạch chỉ, Hàng bạch chỉ, Vân nam ngưu phòng phong, Xuyên bạch chỉ (Trung Dược Đại Từ Điển), […]

Bạch Biển Đậu và tác dụng chữa bệnh của Bạch Biển Đậu

Bạch Biển Đậu và tác dụng chữa bệnh của Bạch Biển Đậu

Tên Hán Việt khác: Duyên ly đậu, Nga mi đậu (Bản Thảo Cương Mục), Dang song, Bạch biển đậu, Bạch nga mi đậu, Sương mi đồng khí (Hòa Hán Dược Khảo), Nam biển đậu (Trấn Nam Bản Thảo), Bạch mai đậu, Sao biển đậu, Biển đậu y, Biển đậu hoa (Đông Dược Học Thiết Yếu), Trà đậu (Giang Tô Thực Vật […]

Tác dụng chữa bệnh của cây Bạc hà

Tác dụng chữa bệnh của cây Bạc hà

-Tên khác: Anh sinh, Bà hà, Bạt đài, Băng hầu úy, Đông đô, Kê tô, Thạch bạc hà (Hòa Hán Dược Khảo), Kim tiền bạc hà (Bản Thảo Cương Mục), Liên tiền thảo (Thiên Thật Đan Phương), Miêu nhi bạc hà (Ly Sàm Nham Bản Thảo), Nam bạc hà (Bản Thảo Diễn Nghĩa), Phiên hà, Phiên hà thái, Ngô bạc khá […]

Bí đỏ và tác dụng chữa bệnh của Bí đỏ

Bí đỏ và tác dụng chữa bệnh của Bí đỏ

Bài này mang tính thường thức, tác giả cũng giới thiệu bạn đọc tham khảo. Bí đỏ là một thức ăn quen thuộc của người dân Việt Nam . Gọi bí đỏ vì thịt quả có thể chất giống bí đao nhưng màu vàng đỏ. – Tại sao còn gọi là bí ngô ? – Vì thịt quả có loại […]

Những công dụng chữa bệnh của Bí đao

Những công dụng chữa bệnh của Bí đao

Bí đao có tên khoa học là Benincasa hispida hay Cucrubita hispida, họ Bầu bí. Bầu và Bí cùng họ nên: Bầu ơi thương lấy bí cùng, Tuy rằng khác giống nhưng chung một gìan. Hai cây này đều có chiếu hướng ngóc lên cao nên thường cho leo gìan: Gìan cao thì bí cüng cao Bí có ngã nhào […]

Bán Hạ và tác dụng chữa bệnh của cây Bán Hạ

Bán Hạ và tác dụng chữa bệnh của cây Bán Hạ

Tên Hán Việt khác: Thủy ngọc, Địa văn (Bản Kinh), Hòa cô (Ngô Phổ Bản Thảo), Thủ điền, Thị cô (Biệt Lục), Dương nhãn bán hạ (Tân Tu Bản Thảo), Trỉ mao ấp, Trỉ mao nô ấp, Bạch bang kỷ tử, Đàm cung tích lịch (Hòa Hán Dược Khảo), Lão nha nhãn, Thiên lạc tinh, Dả vu đầu, (Trung Quốc Dược […]

Tác dụng chữa bệnh của cây Bán Chi Liên

Tác dụng chữa bệnh của cây Bán Chi Liên

Tên Việt Nam: Hoàng cầm râu. Tên Hán Việt khác: Nha loát thảo, Tinh dầu thảo, Hiệp diệp, Hàn tín thảo (Thường Dụng Trung Thảo Dược Thủ Sách). Tên gọi: Hoa có hình dạng như bàn chải đánh răng nên gọi là Nha loát thảo (Nha răng loát: bàn chải). Tên khoa học: Scutellaria barbata don = Scutallaria rivulars Wall. […]

Bách bộ và tác dụng chữa bệnh của Bách bộ

Bách bộ và tác dụng chữa bệnh của Bách bộ

Tên Khác: Bà Phụ Thảo (Nhật Hoa Tử Bản Thảo), Bách Nãi, Dã Thiên Môn Đông (Bản Thảo Cương Mục), Vương Phú, Thấu Dược, Bà Tế, Bách Điều Căn, Bà Luật Hương (Hòa Hán Dược Khảo), Man Mách Bộ, Bách Bộ Thảo, Cửu Trùng Căn, Cửu Thập Cửu Điều Căn (Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển), Dây Ba Mươi, […]