Cây thuốc quý

Công dụng chữa bệnh của Bạch Đậu Khấu

Công dụng chữa bệnh của Bạch Đậu Khấu

-Tên khác của Bạch Đậu Khấu: Bà khấu, Bạch khấu nhân, Bạch khấu xác, Đa khấu, Đới xác khấu (TQDHĐT.Điển), Đậu khấu, Đông ba khấu, Khấu nhân, Tử đậu khấu (Đông dược học thiết yếu), Xác khấu (Bản thảo cương mục). -Tên khoa học: Amomum Repens Sonner. -Họ khoa học: Zingiberaceae. Mô tả: Cây thảo cao khoảng 2-3m. Thân rễ […]

Bạch Đầu Ông và tác dụng chữa bệnh

Bạch Đầu Ông và tác dụng chữa bệnh

-Tên khác của Bạch Đầu Ông: Bạch đầu công (Bản Thảo Kinh Tập Chú), Bạch đầu thảo, Phấn nhü thảo, Phấn thảo (Lý Nguy Nham bản thảo), Chú chi hoa, Lão ông tu (Hòa hán dược khảo), Dã trượng nhân, Hồ vương sứ giả (Bản kinh), Dương hồ tử hoa (TQDHĐT.Điển), Miêu cổ đô, Miêu đầu hoa (Thực vật danh thực […]

Công dụng chữa bệnh của Bạch Vi

Công dụng chữa bệnh của Bạch Vi

Tên Hán Việt khác của Bạch Vi: Xuân thảo (Bản Kinh), Vi thảo, Bạch mạc (Biệt Lục), Nhị cốt mỹ (Bản Thảo Cương Mục). Tên khoa học: Cynanchum atratum bunge. Họ khoa học: Asclepiadacea. Tên gọi: Rễ hình vi tế mà màu trắng. Vi là nhỏ, gốc màu trắng nên gọi là Bạch vi. Mô tả: Loại cỏ đa niên […]

Bạch Truật và tác  dụng chữa bệnh của Bạch Truật

Bạch Truật và tác dụng chữa bệnh của Bạch Truật

Tên Hán Việt khác của Bạch Truật: Truật, Truật sơn kế (Bản Kinh), Sơn khương, Sơn liên (Biệt lục), Dương phu, Phu kế, Mã kế (Bản Thảo Cương Mục), Sơn giới, Thiên đao (Ngô-Phổ bản thảo), Sơn tinh (Thần Dược Kinh), Ngật lực gìa (Nhật Hoa Tử Bản Thảo), Triết truật (Tân Tu Bản Thảo Đồ Kinh), Bạch đại thọ, Sa […]

Bạch Thược và tác dụng chữa bệnh của Bạch Thược

Bạch Thược và tác dụng chữa bệnh của Bạch Thược

Tên Khác của bạch thược: Bạch thược dược (Thảo Kinh Tập Chú), Dư dung, Kz tích, Giải thương (Ngô Phổ Bản Thảo), Kim thược dược (Bản Thảo Đồ Kinh), Mộc bản thảo, Tương ly (Bản Thảo Cương Mục), Lê thực, Đỉnh (Biệt Lục), Ngưu đỉnh, Khởi ly, Thổ cẩm, Quan phương, Cận khách, Diễm hữu, Hắc tân diêng, Điện xuân khách, […]

Công dụng chữa bệnh của Bạch Phàn

Công dụng chữa bệnh của Bạch Phàn

Tên Việt Nam của Bạch Phàn: Phèn chua, phèn phi, khô phèn. Tên Hán Việt khác: Vü nát (Bản kinh), Vü trạch (Biệt lục), Mã xĩ phàn (Bản thảo tập chú), Nát thạch (Cương mục), Minh thạch, Muôn thạch, Trấn phong thạch (Hòa hán dược khảo), Tất phàn, Sinh phàn, Khô phàn, Minh phàn, Phàn thạch. Tên khoa học: Alumen, […]

Bạch Hạc và công dụng chữa bệnh của Bạch Hạc

Bạch Hạc và công dụng chữa bệnh của Bạch Hạc

Tên Việt Nam của Bạch hạc: Kiến cò, Bạch hạc, Nam uy linh tiên, Lác. Tên Hán việt khác: Bạch hạc linh chi, Tiên thảo. Tên khoa học: Rhinacanthus nasutas (L.). Kurz = Justicia naslta Lour. = Diathera paniculata Lour. = Rhinacanthus communis Nees. Họ khoa học: Acanthaceae. Mô tả: Cây nhỏ, mọc thành bụi, cao 1-2m. Rễ chùm. Thân […]

Công dụng chữa bệnh của Bạch Hoa Xà Thiệt Thảo

Công dụng chữa bệnh của Bạch Hoa Xà Thiệt Thảo

Tên khác của Bạch Hoa Xà Thiệt Thảo: Giáp mãnh thảo, Xà thiệt thảo, Nhị Diệp Luật (Trung Dược Học), Xà thiệt thảo, Ải cước bạch hoa xà lợi thảo (Quảng Tây Trung Dược Chí), Mục mục sinh châu dược Tiết tiết kết nhụy thảo, Dương tu thảo (Quảng Đông Trung Dược), Xà tổng quản, Hạc thiệt thảo Tế diệp […]

Bạch Giới Tử và tác dụng chữa bệnh của cây

Bạch Giới Tử và tác dụng chữa bệnh của cây

Tên Hán Việt khác của Bạch Giới Tử: Hồ giới (Đường Bản Thảo), Thục giới (Bản Thảo Cương Mục), Thái chi, Bạch lạt tử (Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển), Hạt cải trắng, Hạt cải bẹ trắng (Việt Nam). Tên khoa học: Brassica alba Boissier. Họ khoa học: Họ Cải (Barassicaceae). Mô tả: Loại thảo sống hàng năm. Lá đơn […]

Công dụng chữa bệnh của Bạch Cập

Công dụng chữa bệnh của Bạch Cập

Tên Hán Việt khác của Bạch Cập: Liên cập thảo, Cam căn (Bản Kinh), Bạch cấp (Biệt Lục), Bạch căn (Ngô Phổ Bản Thảo), Bạch căn, Trúc túc giao, Tuyết như lai, Tử tuệ căn, Tử lan căn, (Hoà Hán Dược Khảo), Nhược lan lan hoa, Từ lan (Quần Phương Phổ), Võng lạt đa, Hát tất đa (Kim Quang Minh […]